Tài Liệu Họp DHDCD TN Năm 2018

Các tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2018 (quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 1. Chương trình Nghị Sự tại đây 2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ tại đây 3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 tại đây 4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây 5. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 tại đây 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III ( 2013 – 2017) tại đây 7. Các chỉ kế hoạch tài chính năm 2018 tại đây 8. Tờ trình đề nghị DHDCD thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) tại đây 9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 tại đây 10. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGĐ năm 2017 tại đây 11. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2018 tại đây 12. Tờ trình sửa đổi Điều Lệ và Quy Chế quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp 2014 và Nghị Định 71 tại đây: Điều lệ tại đây,  Quy chế tại đây 13. Thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây 14. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây 14.a. Mẫu phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây 14.b. Mẫu phiếu đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023)  (Theo Nhóm) tại đây 14.c. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây 15. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây 16. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng ứng viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây 17. Dự thảo biên bản kiểm phiếu: 17a. Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HDQT NK IV (2018 – 2023) tại đây 17b. Biên bản kiểm phiếu BKS HĐQT NK IV (2018 – 2023) tại đây 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018 tại đây và dự thảo biên bản ĐHĐCĐ TN 2018 tại đây
Bài viết liên quan