Lưu trữ Danh mục: ĐHĐCĐ Thường niên 2020

Biên bản va nghị quyết DHDCD thường niên năm 2020

Biên bản va nghị quyết DHDCD thường niên năm 2020, tại đây

Tờ trình Giới thiệu danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HDQT CT CP CVN Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Tờ trình Giới thiệu danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HDQT CT CP CVN Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023), tại đây

Tài liệu họp DHDCDTN năm 2020

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020 (quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020 (quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 1. Chương trình Nghị Sự, tại đây2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, tại đây3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị Quyết DHDCD năm 2019, tại đây4. Báo cáo của Ban kiểm soát, tại đây5. Báo cáo tài chính riêng, tại đây,5.1. Báo cáo tài chính Hợp Nhất, tại đây6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Thực hiện nghị quyết ĐHĐCD năm 2019, tại đây6.1. Các [...]

Thông báo mời họp và Giấy Ủy Quyền tham dự DHDCDTN Năm 2020

Thông báo mời họp DHDCDTN Năm 2020, xem tại đây Giấy Ủy Quyền tham dự DHDCDTN Năm 2020, xem tại đây