Lưu trữ Danh mục: ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Nghị Quyết và Biên Bản DHDCD TN năm 2019

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, xin vui lòng xem tại đây

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019 (quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 1. Chương trình Nghị Sự tại đây2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ tại đây3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 tại đây4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây5. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 tại đây6. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đây7. Các chỉ kế hoạch tài chính năm 2019 tại đây8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018 tại đây9. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGĐ năm 2018 tại đây10. [...]

Thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019, xin vui lòng xem tại đây