Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019

(quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

1. Chương trình Nghị Sự tại đây
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ tại đây
3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 tại đây
4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây
5. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 tại đây
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đây
7. Các chỉ kế hoạch tài chính năm 2019 tại đây
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018 tại đây
9. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGĐ năm 2018 tại đây
10. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2019 tại đây
11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN tại đây
12. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ TN 2019 tại đây

Bài viết liên quan