Lưu trữ Danh mục: ĐHĐCĐ Thường niên 2024

ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Biên bản ĐHĐCD TN 2024

BIên bản đại hội đồng cổ đông năm 2024

Nghị Quyết ĐHĐCĐTN 2024

Nghị quyết 01 Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Tờ trình V/v giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT

tờ trình về việc giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2023 -2028)

Nghị quyết 02 HĐQT 19-01-2024 – Vv thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT

Thông qua danh sách ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ V 2023 -2028

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024

1. Thư mời họp xem tại đây 2. Chương trình Nghị Sự xem tại đây 3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ xem tại đây 4  Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, xem tại đây 5 Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, xem tại đây 5.1 PHỤ LỤC 1 – NQ HĐQT ban hành 2023, xem tại đây 5.2 PHỤ LỤC 2 – BC TVHĐQT ĐỘC LẬP, xem tại đây 5.3 PHỤ LỤC 3 – BC GIAO DỊCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN, xem tại đây 6 Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, xem tại đây 7 Tờ trình của [...]