Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024

1. Thư mời họp xem tại đây

2. Chương trình Nghị Sự xem tại đây

3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ xem tại đây

4  Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, xem tại đây

5 Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, xem tại đây

5.1 PHỤ LỤC 1 – NQ HĐQT ban hành 2023, xem tại đây

5.2 PHỤ LỤC 2 – BC TVHĐQT ĐỘC LẬP, xem tại đây

5.3 PHỤ LỤC 3 – BC GIAO DỊCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN, xem tại đây

6 Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, xem tại đây

7 Tờ trình của BKS v/v thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BKS, xem tại đây

7.1 Phụ lục sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS, xem tại đây

7.2  Dự thảo Quy chế hoạt động BKS 2024, xem tại đây

8 Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, xem tại đây 

9  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, xem tại đây

9.1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023, xem tại đây

9.2 Báo cáo tài chính Công ty hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, xem tại đây

10 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, xem tại đây

11 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, xem tại đây

12 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, xem tại đây

13 Tờ trình thông qua tổng quỹ lương Công ty và thù lao HĐQT, BKS năm 2024, xem tại đây

14 Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, xem tại đây

15 Dự thảo quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung TV.HĐQT, xem tại đây

15.1 Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung TVHĐQT Nhiệm Kỳ V (2023 – 2028), xem tại đây

15.2  Mẫu SYLL HĐQT năm 2024, xem tại đây

15.3 Phiếu ứng cử đề cử TVHĐQT 2024, xem tại đây

15.4 Phiếu đề cử TVHĐQT  – nhóm cổ đông, xem tại đây

15.5 PHIẾU BẦU TVHĐQT, xem tại đây

15.6 BB kiểm phiếu Bầu TVHĐQT, xem tại đây

16 Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2024, xem tại đây

17 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, xem tại đây

Bài viết liên quan