Lưu trữ Danh mục: ĐHĐCĐ Thường niên 2022

tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông DSN Năm 2022 (Quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 1. Chương trình Nghị Sự, xem tại đây2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, xem tại đây3. Báo cáo tổng kết của BĐH về tình hình hoạt động kinh doanh 2021, xem tại đây4. Báo cáo của Ban kiểm soát, xem tại đây5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 gồm có:   5.1. Báo cáo tài chính Riêng, xem tại đây   5.2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất, xem tại đây6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, xem tại đây7. Kế hoạch chỉ tiêu cơ bản năm 2022, xem tại đây :8. Tờ trình v/v điều chỉnh [...]

Thông báo mời họp và Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐTN Năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 tại đây Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐTN Năm 2022 tại đây