Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông DSN Năm 2022

(Quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

1. Chương trình Nghị Sự, xem tại đây
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, xem tại đây
3. Báo cáo tổng kết của BĐH về tình hình hoạt động kinh doanh 2021, xem tại đây
4. Báo cáo của Ban kiểm soát, xem tại đây
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 gồm có:
   5.1. Báo cáo tài chính Riêng, xem tại đây
   5.2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất, xem tại đây
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, xem tại đây
7. Kế hoạch chỉ tiêu cơ bản năm 2022, xem tại đây :
8. Tờ trình v/v điều chỉnh tiền lương cho CBNV + HĐQT năm 2021, xem tại đây
9. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ năm 2021, xem tại đây
10. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGĐ công ty năm 2021, xem tại đây
11. Tờ trình v/v danh dách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, xem tại đây
12 -15 Tờ trình thông qua:
    1. Sửa đổi Điều lệ công ty theo LDN số 59/2020/QH14, xem tại đây
    2. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT theo quy định tại NĐ155/2020/NĐ-CP, xem tại đây
    3. Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định tại NĐ155/2020/NĐ-CP, xem tại đây
    4. Quy chế hoạt động của BKS theo quy định tại NĐ155/2020/NĐ-CP, xem tại đây

16. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ, xem tại đây
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, xem tại đây

Bài viết liên quan