Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49%. (Đính kèm cv 2200/UBCKNN-PTTT ngày 05/4/2024 của UBCKNN)

Bài viết liên quan