Lưu trữ thẻ: đại hội cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông DSN Năm 2023 (Quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 3 Chương trình Nghị Sự, xem tại đây 4 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, xem tại đây 5 Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ IV ĐHCĐ 2023, xem tại đây 6 Báo cáo của BKS ĐHCĐ 2023, xem tại đây 7 Báo cáo tổng kết của Ban TGĐ ĐHCĐ 2023, xem tại đây 8 Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2022, xem tại đây       8.1 CV20/CVNĐS CBTT Báo cáo tài chính Mẹ đã được kiểm toán năm 2022, xem tại đây       8.2 CV20/CVNĐS CBTT Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2022, xem tại đây. [...]