Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông DSN Năm 2023

(Quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

3 Chương trình Nghị Sự, xem tại đây

4 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, xem tại đây

5 Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ IV ĐHCĐ 2023, xem tại đây

6 Báo cáo của BKS ĐHCĐ 2023, xem tại đây

7 Báo cáo tổng kết của Ban TGĐ ĐHCĐ 2023, xem tại đây

8 Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2022, xem tại đây

      8.1 CV20/CVNĐS CBTT Báo cáo tài chính Mẹ đã được kiểm toán năm 2022, xem tại đây

      8.2 CV20/CVNĐS CBTT Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2022, xem tại đây.

9 Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022, xem tại đây

10 Tờ trình v/v danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, xem tại đây

11 Kế hoạch chỉ tiêu cơ bản năm 2023, xem tại đây

12 Tờ trình v/v điều chỉnh Tổng Quỹ lương và Thù lao HĐQT – BKS năm 2022, xem tại đây

13 Tờ trình Quỹ khen thưởng 2022, xem tại đây

14 Tờ trình xóa bỏ ngành nghề đã đăng ký kinh doanh 2023, xem tại đây

15 Tờ trình sửa đổi Điều lệ, xem tại đây

      15.1 Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ (bản so sánh và toàn văn), xem tại đây

     15.2 Phụ lục sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2023, xem tại đây

16 Dự thảo Quy chế Bầu cử 2023, xem tại đây

16.1 Tờ trình bầu thành viên HĐQT BKS Nhiệm kỳ 2023-2028, xem tại đây

      16.2 Mẫu SYLL HĐQT BKS 2023, xem tại đây

      16.3 Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS 2023, xem tại đây

      16.4 Phiếu đề cử thành viên HĐQT, BKS 2023-nhóm cổ đông, xem tại đây

      16.5 Phiếu bầu Thành viên HĐQT, xem tại đây

      16.6 Phiếu bầu Thành viên BKS, xem tại đây

      16.7 Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT BKS nhiệm kỳ V 2023-2028, xem tại đây

17 Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2023, xem tại đây

18 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, xem tại đây

19. Mẫu bản cung cấp thông tin của NNB theo PL III TT96 quy định kèm DS người liên quan, xem tại đây

Bài viết liên quan