Lưu trữ thẻ: Chứng khoán

CBTT Ban hành quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát 2024 được ĐH24 thông qua

Quy chế hoạt động ban kiểm soát năm 2024 được ĐHĐCĐTN 24 thông qua

Biên bản ĐHĐCD TN 2024

BIên bản đại hội đồng cổ đông năm 2024

Nghị Quyết ĐHĐCĐTN 2024

Nghị quyết 01 Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Tờ trình V/v giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT

tờ trình về việc giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2023 -2028)