Lưu trữ thẻ: đại hội đồng cổ đông thường niên

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024

1. Thư mời họp xem tại đây 2. Chương trình Nghị Sự xem tại đây 3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ xem tại đây 4  Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, xem tại đây 5 Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, xem tại đây 5.1 PHỤ LỤC 1 – NQ HĐQT ban hành 2023, xem tại đây 5.2 PHỤ LỤC 2 – BC TVHĐQT ĐỘC LẬP, xem tại đây 5.3 PHỤ LỤC 3 – BC GIAO DỊCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN, xem tại đây 6 Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, xem tại đây 7 Tờ trình của [...]