Lưu trữ Danh mục: ĐHĐCĐ Thường niên 2018

DSN CBTT bổ sung danh sách ứng viên HĐQTvà BKS DSN nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

Bổ sung danh sách ứng viên HĐQTvà BKS DSN nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) tại đây

Tài Liệu Họp DHDCD TN Năm 2018

Các tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2018 (quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp) 1. Chương trình Nghị Sự tại đây 2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ tại đây 3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 tại đây 4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây 5. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 tại đây 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III ( 2013 – 2017) tại đây 7. Các chỉ kế hoạch tài chính năm 2018 tại đây 8. Tờ trình đề nghị DHDCD thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của nhiệm [...]

DSN Thông báo mời họp và giấy ủy quyền tham dự DHDCDTN 2018

1. Thông báo mời họp DHDCDTN 2018 tại đây 2. Giấy ủy quyền tham dự DHDCDTN 2018 tại đây