Điều kiện giao dịch chung

Điều Khoản Chung DSN

Điều Khoản Chung này được áp dụng với các Khách Hàng thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hành vi: truy cập, tạo, sử dụng Tài Khoản, đặt, mua Vé trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước hoặc/và tham quan, sử dụng Vé tại các Khu Vui Chơi.

A. ĐỊNH NGHĨA

1. Đầm Sen Nước: là Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0302844200).

2. Khu Vui Chơi: là công viên, khu vui chơi, giải trí và các mô hình khác mang thương hiệu Đầm Sen Nước, được đăng tải thông tin trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước.

3. Đơn Vị Vận Hành: là các công ty/chi nhánh trực tiếp quản lý, vận hành, kinh doanh Khu Vui Chơi. 4. Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước: là website https://damsenwaterpark.com.vn/ (“Website Đầm Sen Nước”) hoặc website: https://booking.damsenwaterpark.com.vn hoặc/và ứng dụng bán Vé của Đầm Sen Nước.

4. Kênh Phân Phối Khác: là các kênh phân phối, cung cấp lại Vé mà không phải Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước hoặc do Đầm Sen Nước trực tiếp cung cấp mà nhận Vé từ Đầm Sen Nước để cung cấp, phân phối lại. Kênh Phân Phối Khác bao gồm nhưng không giới hạn: đại lý bán Vé, công ty lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, các đối tác, khách hàng tổ chức khác của Đầm Sen Nước, …

5. Vé: là vé vào cổng, tham gia các trò chơi, ăn uống hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác tại Khu Vui Chơi.

6. Khách Hàng: là cá nhân, tổ chức thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hành vi: truy cập, tạo, sử dụng Tài Khoản, đặt, mua Vé trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước hoặc/và tham quan, sử dụng Vé tại các Khu Vui Chơi.

7. Đơn Hàng: là tập hợp các thông tin chi tiết của từng giao dịch phát sinh mỗi lần Khách Hàng tiến hành mua Vé trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước, bao gồm các thông tin chính như: loại Vé, thời gian sử dụng, số lượng, số tiền thanh toán và các thông tin liên quan khác.

8. Tài Khoản: là tài khoản của Khách Hàng lập trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước để thực hiện các giao dịch.

B. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các nội dung, quy định, chính sách được dẫn chiếu trong Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Chung này và Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng Vé, dịch vụ được xác nhận giữa Đầm Sen Nước với Khách Hàng (“Hợp Đồng”). Nếu có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Chung này và bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung thì nội dung của Điều Khoản Chung này sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ trường hợp các quy định khác nêu rõ ưu tiên áp dụng theo các quy định khác đó.

2. Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc truy cập hoặc thực hiện các thao tác, giao dịch trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước là Khách Hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định liên quan của Điều Khoản Chung này. Đầm Sen Nước có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Chung này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website Đầm Sen Nước và không cần phải thông báo trước cho Khách Hàng. Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên, đọc kỹ lại Điều Khoản Chung này trước khi thực hiện.

3. Nếu có bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Chung này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Chung này sẽ không bị ảnh hưởng. Các nội dung bị vô hiệu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Đối với các Khách Hàng là Kênh Phân Phối Khác thì ngoài Điều Khoản Chung này, các Khách Hàng này phải tuân thủ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng ký kết giữa Đầm Sen Nước và Khách Hàng.

5. Kênh Phân Phối Khác có nghĩa vụ cung cấp thông tin, dẫn chiếu, viện dẫn các nội dung, quy định liên quan tại Điều Khoản Chung này cho các khách hàng mua, nhận Vé từ các Kênh Phân Phối Khác trước khi các khách hàng này mua, nhận Vé.

6. Điều Khoản Chung này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Đầm Sen Nước và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

C. THÔNG TIN GIÁ VÉ

1. Các thông tin chi tiết về Vé và giá Vé được đăng tải trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước hoặc/và tại các Khu Vui Chơi. Nếu cần thêm thông tin chi tiết khác, hoặc cần liên hệ, khiếu nại, góp ý, phản ánh chất lượng dịch vụ, Khách Hàng có thể liên hệ đầu mối chăm sóc khách hàng của Đầm Sen Nước đăng tải trên Website Đầm Sen Nước.

2. Khách Hàng cam kết đã tìm hiểu và đã rõ các thông tin liên quan đến Vé và giá Vé trước khi mua Vé.

D. TRUY CẬP, SỬ DỤNG KÊNH BÁN VÉ ĐẦM SEN NƯỚC

Trong quá trình truy cập, tạo và sử dụng Tài Khoản, đặt, mua Vé và thực hiện các giao dịch liên quan trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước, Khách Hàng có nghĩa vụ tuân thủ và bảo đảm rằng:

1. Có đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về điều kiện, năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp lý và có mọi giấy phép, chấp thuận, phê chuẩn, phê duyệt, cấp phép v.v. của các cơ quan có thẩm quyền và đại diện theo pháp luật của Khách Hàng để thực hiện việc truy cập, sử dụng, tạo Tài Khoản, đặt, mua, nhận, sử dụng Vé và thực hiện các giao dịch liên quan trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước. Đầm Sen Nước có quyền yêu cầu Khách Hàng cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để xác minh thông tin, điều kiện, năng lực của Khách Hàng. Để tránh hiểu nhầm, việc Đầm Sen Nước yêu cầu Khách Hàng cung cấp các hồ sơ, tài liệu để xác minh chỉ nhằm mục đích rà soát nhằm bảo đảm hơn về điều kiện, năng lực của Khách Hàng và hạn chế rủi ro cho Đầm Sen Nước chứ không phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào về điều kiện, năng lực của Khách Hàng trước pháp luật.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác và không được phép sử dụng, giả mạo thông tin của cá nhân, tổ chức khác.

3. Có nghĩa vụ bảo mật thông tin, mật khẩu của Tài Khoản và tự quản lý, kiểm soát việc phân công, ủy quyền cho các nhân sự đại diện cho Khách Hàng sử dụng Tài Khoản và thực hiện các giao dịch trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước.

4. Có trách nhiệm với mọi giao dịch, số liệu giao dịch phát sinh dưới danh nghĩa của Khách Hàng hoặc từ Tài Khoản của Khách Hàng cũng như các hệ quả phát sinh liên quan do để lộ thông tin, mật khẩu Tài Khoản.

Trong trường hợp phát hiện Tài Khoản có dấu hiệu bị xâm phạm, chiếm đoạt hay bất kỳ hành vi nào vượt phạm vi cho phép của Khách Hàng, Khách Hàng ngay lập tức thông báo để Đầm Sen Nước nắm thông tin và phối hợp với Đầm Sen Nước ngăn chặn hành vi vi phạm.

5. Khách Hàng không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu, phần mềm, dịch vụ, sản phẩm có được từ Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước để thực hiện một trong các hành vi sau đây mà không có sự cho phép bằng văn bản của Đầm Sen Nước, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi: sửa đổi, sao chép, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao, tổ chức kinh doanh, tạo bài viết, thông tin độc lập khác để đăng tải, phát tán, truyền đạt lại.

6. Tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch, thanh toán điện tử cũng như các quy định pháp luật liên quan khác trên môi trường mạng.

E. ĐẶT VÉ, THANH TOÁN VÀ NHẬN VÉ

1. Khi sử dụng chức năng đặt Vé và thanh toán trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước, Khách Hàng được coi như đã chấp thuận và tuân thủ tất các các quy định, chính sách, hướng dẫn, chỉ dẫn, điều kiện, điều khoản và lưu ý đăng tải trên Website Đầm Sen Nước, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều Khoản Chung này. Nếu Khách Hàng không có ý định đặt Vé, thanh toán hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào nêu trong Điều Khoản Chung này và thông tin đăng tải trên Website Đầm Sen Nước, đề nghị dừng thực hiện chức năng này.

2. Trừ trường hợp có quy định khác, Đơn Hàng có hiệu lực khi Đầm Sen Nước xác nhận đồng ý và nhận được tiền thanh toán.

3. Trước khi tiến hành xác nhận đặt, mua Vé và thanh toán, Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra thật kỹ các thông tin của Đơn Hàng.

4. Khi nhận Vé, Khách Hàng kiểm tra lại loại Vé, số lượng và thông tin liên quan nhằm bảo đảm chính xác theo Đơn Hàng mà Khách Hàng đã mua, thanh toán. Trong trường hợp có sai lệch, Khách Hàng vui lòng thông báo cho Đầm Sen Nước trong thời hạn quy định như sau để Đầm Sen Nước kịp thời điều chỉnh, xử lý cho Khách Hàng:

a. Đối với Vé mua trước ngày sử dụng trên 24 (hai mươi bốn) giờ: Trong thời hạn (i) không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận Vé; và (ii) trước ngày sử dụng Vé ít nhất 24 (hai mươi bốn) giờ.

b. Đối với Vé mua trong khoảng thời gian 24 (hai mươi bốn) giờ tính đến ngày sử dụng: Ngay tại thời điểm nhận Vé.

Sau thời hạn này mà Đầm Sen Nước không nhận được thông báo của Khách Hàng, Đầm Sen Nước có quyền từ chối điều chỉnh, xử lý Vé cho Khách Hàng.

6. Đầm Sen Nước có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau:

a. Khi Đầm Sen Nước cho rằng Kfont-family: ‘times new roman’, times, serif; hách Hàng có dấu hiệu:

(i) Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Vé (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về đặc tính, loại Vé và các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Vé);

(ii) Vi phạm các quy định của Đầm Sen Nước khi giao kết Hợp Đồng.

b. Các trường hợp Đầm Sen Nước có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

7. Trong trường hợp Đơn Hàng đã được xác nhận hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng phần Đơn Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định, chính sách của Đầm Sen Nước tại từng thời điểm. Số Vé mà Khách Hàng đã nhận tương ứng với phần Đơn Hàng bị hủy sẽ không còn giá trị sử dụng.

8. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ cho Đơn Hàng theo quy định. Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin hóa đơn tài chính. Đầm Sen Nước sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn từ Khách Hàng sau khi hóa đơn đã xuất. Lưu ý: trong mọi trường hợp, Đầm Sen Nước không hỗ trợ tách, gộp nhiều Đơn Hàng và xuất hóa đơn cho Đơn Hàng tách/gộp này.

9. Thanh toán

a. Khi thanh toán trực tuyến, Khách Hàng chỉ thực hiện thanh toán tại các cửa sổ xuất hiện từ liên kết với Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước do nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp. Khách Hàng chỉ thanh toán được theo các hình thức thanh toán quy định và khi có loại thẻ/tài khoản thanh toán/ví điện tử phù hợp với danh sách được đề xuất trong bước thanh toán. Khách Hàng chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thanh toán theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (nếu có), chi phí này là chi phí giữa nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán với Khách Hàng, không bao gồm trong chi phí giá Vé do Đầm Sen Nước cung cấp.

b. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề liên quan trong quá trình thanh toán, Khách Hàng vui lòng ngay lập tức liên hệ với Đầm Sen Nước hoặc nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để được xem xét, giải quyết theo quy định.

c. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Thực hiện đúng quy trình, lưu ý trong quá trình thanh toán như đã được hướng dẫn tại Điều Khoản Chung này, trên Website Đầm Sen Nước và tại các bước thanh toán;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ và thông tin tài khoản, thông tin thẻ cẩn thận; chịu trách nhiệm trong trường hợp lộ, lọt thông tin do lỗi của Khách Hàng;

(iii) Trong mọi trường hợp, đối với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVS/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

F. LỖI KỸ THUẬT

1. Đầm Sen Nước sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để duy trì hoạt động bình thường của Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước. Tuy nhiên, Đầm Sen Nước không bảo đảm rằng (i) các chức năng, công cụ hỗ trợ được cung cấp tại Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, (ii) Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại (malware)hoặc các thành phần gây hại khác, và/hoặc (iii) mọi dữ liệu được cung cấp trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước đều chính xác và không có các sai sót về kỹ thuật trong quá trình tạo lập dữ liệu.

2. Trong trường hợp phát sinh các sự cố về kỹ thuật như sự cố về máy móc, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống đường truyền internet, Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước bị nhiễm vius (“Lỗi Kỹ Thuật”) hoặc trường hợp xảy ra sai sót về dữ liệu đăng tải trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước như sai sót về giá (“Lỗi Dữ Liệu”), Đầm Sen Nước sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để khắc phục Lỗi Kỹ Thuật hoặc điều chỉnh Lỗi Dữ Liệu trong thời gian sớm nhất.

3. Đầm Sen Nước có quyền hủy hiệu lực và từ chối thực hiện các giao dịch được xác lập:

a. Do Lỗi Kỹ Thuật; hoặc/và

b. Trên cơ sở Lỗi Dữ Liệu, hoặc/và

c. Bị ảnh hưởng bởi Lỗi Kỹ Thuật hoặc/và Lỗi Dữ Liệu không phụ thuộc vào nguồn gốc của các lỗi đó.

4. Trong trường hợp từ chối thực hiện thực giao dịch, Đầm Sen Nước sẽ thông báo cho Khách Hàng qua thư điện tử/số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp khi đăng ký Tài Khoản/đặt Vé, đồng thời hoàn lại khoản thanh toán liên quan đến giao dịch bị từ chối mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đầm Sen Nước trong vòng tối đa 30 (ba mươi) ngày làm việc.

5. Ngoài nghĩa vụ hoàn lại khoản thanh toán đã nhận, Đầm Sen Nước không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách Hàng phải gánh chịu, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến Lỗi Kỹ Thuật hoặc/và Lỗi Dữ Liệu.

G. SỬ DỤNG, HOÀN TRẢ, HỦY, CHUYỂN ĐỔI VÉ

1. Đơn Vị Vận Hành có quyền từ chối cho Khách Hàng vào cửa hoặc/và phục vụ Khách Hàng và Đầm Sen Nước sẽ không hoàn trả tiền Vé mà không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu Khách Hàng không mang theo Vé đúng quy định. Vé có giá trị sử dụng chỉ 01 (một) lần, theo đó, Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin, mã số của Vé để tránh bị người khác biết và sử dụng Vé. Hình thức Vé (giấy, điện tử, …) phải đúng với loại Vé mà Khách Hàng đã mua.

2. Vé đã mua không được hoàn trả, gia hạn, chuyển đổi sang loại Vé khác theo mọi hình thức, trừ trường hợp vì sự kiện bất khả kháng và/hoặc do lỗi của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành và/hoặc chính sách của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành tại từng thời điểm có quy định khác.

3. Khu Vui Chơi có thể bị đóng cửa, tạm hoãn hoặc tạm dừng vì lý do bất khả kháng. Trong trường hợp này, Khách Hàng vui lòng bình tĩnh, chờ thông báo, hướng dẫn của Đầm Sen Nước. Nếu việc đóng cửa, tạm hoãn, tạm dừng dịch vụ của Khu Vui Chơi dẫn đến Khách Hàng không sử dụng được dịch vụ chính ghi trên Vé thì việc hoàn trả, gia hạn, chuyển đổi Vé thực hiện theo chính sách của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành tại từng thời điểm.

Để làm rõ, sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát của Các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, thời tiết, bệnh dịch, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, các thiên tai khác; bạo động, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp của quốc gia, khủng bố, gây rối, đình công; chế tài, lệnh cấm vận, thay đổi chính sách và pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; theo tình hình vận hành, các yêu cầu về bảo trì, bảo dưỡng hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành.

4. Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành có quyền hủy giá trị hiệu lực mà không phải bồi thường đối với của các Vé do Khách Hàng có được từ nguồn không chính đáng, hợp pháp.

5. Đầm Sen Nước chỉ có trách nhiệm trực tiếp xử lý việc hoàn trả, gia hạn, chuyển đổi các Vé mà Khách Hàng mua trực tiếp từ Đầm Sen Nước. Đối với các Vé mà Khách Hàng mua, nhận từ Kênh Phân Phối Khác thì Khách Hàng làm việc trực tiếp với Kênh Phân Phối Khác đó để giải quyết theo thỏa thuận giữa Kênh Phân Phối Khác với Khách Hàng.

6. Trừ trường hợp giữa Đầm Sen Nước /Đơn Vị Vận Hành và Khách Hàng có thỏa thuận khác, Khách Hàng không được phép bán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào (bao gồm Vé) ở trong khu vực Khu Vui Chơi, trước cổng, khu vực xung quanh và phạm vi khu vực thuộc quản lý của Đơn Vị Vận Hành khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Đầm Sen Nước hoặc Đơn Vị Vận Hành.

Trường hợp Khách Hàng vi phạm, Đơn Vị Vận Hành có quyền hủy, không công nhận, không cho phép sử dụng trong phạm vi Khu Vui Chơi đối với các Vé, sản phẩm, dịch vụ do Khách Hàng đã bán trong trường hợp này.

H. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Khách Hàng đồng ý cho phép Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành thu thập, sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của Khách Hàng mà Đầm Sen Nước /Đơn Vị Vận Hành thu thập được trong quá trình Khách Hàng truy cập, tạo và sử dụng Tài Khoản, đặt, mua và sử dụng Vé và tham quan Khu Vui Chơi để phục vụ cho việc giao kết và thực hiện Hợp Đồng, cải thiện chất lượng dịch vụ, mục đích quảng bá, truyền thông, thống kê hoặc/và cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, cố vấn chuyên nghiệp của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành hoặc/và sử dụng cho các mục đích khác mà việc sử dụng đó không trái quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách Hàng vui lòng đọc rõ và quyết định có đồng ý hay không với nội dung chi tiết về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng được đăng tải công khai trên Website Đầm Sen Nước tại https://damsenwaterpark.com.vn/huong-dan trước khi đồng ý Điều Khoản Chung này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG KHI THAM QUAN, SỬ DỤNG VÉ TẠI KHU VUI CHƠI

1. Khách Hàng chấp nhận rủi ro phát sinh và loại trừ trách nhiệm của Đầm Sen Nước trong một số trường hợp

Khách Hàng biết và hiểu rằng Khu Vui Chơi có các dịch vụ, trò chơi cảm giác mạnh có thể không phù hợp với những người có chiều cao, cân nặng và kích thước cơ thể không đáp ứng và những người có vấn đề về sức khỏe, người lớn tuổi và trẻ em. Ngoài các yêu cầu cụ thể về thể trạng, sức khỏe niêm yết tại cổng kiểm soát từng dịch vụ, trò chơi, Khách Hàng cam kết và bảo đảm rằng bản thân Khách Hàng không có bất kỳ vấn đề bất ổn về xương khớp, tim mạch, hô hấp cũng như các bệnh lý khác có khả năng bị trầm trọng thêm khi trải nghiệm các dịch vụ, trò chơi. Khi mua Vé, Khách Hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm và sẽ không yêu cầu Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành hoặc nhân sự vận hành, hướng dẫn phải chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại, tổn thất liên quan có thể phát sinh trong và sau khi chơi trò chơi mà không phải do lỗi của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành và người vận hành, hướng dẫn, bao gồm nhưng không giới hạn về:

a. Ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần, tính mạng do Khách Hàng không bảo đảm sức khỏe, thể trạng hoặc/và do bệnh lý của Khách Hàng không phù hợp với trò chơi, dịch vụ;

b. Hư hỏng, mất mát tài sản Khách Hàng mang theo bên người do không tuân thủ hướng dẫn, quy định của nhân sự vận hành, hướng dẫn;

c. Các thiệt hại, tổn thất khác không phải do lỗi của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành và người vận hành, hướng dẫn.

2. Khách Hàng không được phép mang vào Khu Vui Chơi các loại vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, hóa chất nguy hiểm hoặc bất kỳ công cụ, vật liệu, chất nào có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng con người, môi trường, tài sản.

3. Khách Hàng tham quan Khu Vui Chơi, tham gia trò chơi, dịch vụ một cách văn minh, lịch sự, không được phép có những hành động, cử chỉ, lời nói quá khích, ồn ào, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến Khu Vui Chơi và những người khác.

4. Khách Hàng không được phép hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác tại các khu vực, địa điểm không được phép.

5. Khách Hàng không xả rác bừa bãi, tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường quy định tại Khu Vui Chơi.

6. Khách Hàng có trách nhiệm đọc và phải tuân theo bất kỳ biển báo, hướng dẫn, nội quy, quy tắc và quy định nào áp dụng cho Khách Hàng được niêm yết tại khu vực trong và ngoài cổng vào Khu Vui Chơi, khu vực bán Vé, cổng kiểm soát của từng trò chơi hoặc/và Website Đầm Sen Nước. Đồng thời, Khách Hàng có nghĩa vụ tuân thủ hướng dẫn của nhân sự vận hành, hướng dẫn, phục vụ của Khu Vui Chơi nhằm bảo đảm sự trật tự, an toàn và bảo đảm việc phục vụ Khách Hàng được tốt hơn.

Nếu Khách Hàng không đọc và không tuân theo các biển báo, hướng dẫn, nội quy, quy tắc và quy định nào áp dụng cho Khách Hàng hoặc không tuân thủ hướng dẫn của nhân sự vận hành, hướng dẫn, phục vụ mà dẫn đến tai nạn, chấn thương hoặc gánh chịu bất kỳ tổn thất nào thì Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành sẽ không chịu trách nhiệm.

7. Khách Hàng không được phép truyền thông, thông tin hoặc có bất kỳ lời nói, hành vi truyền đạt thông tin không đúng sự thật, không đầy đủ thông tin về Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành hoặc/và Khu Vui Chơi mà có khả năng ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành hoặc/và Khu Vui Chơi.

8. Hậu quả khi Khách Hàng vi phạm

Ngoài các trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam, theo Hợp Đồng giữa Khách Hàng và Đầm Sen Nước, trong trường hợp Khách Hàng bị phát hiện có bất kỳ dấu hiệu, hành vi vi phạm nào thì Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành có quyền:

a. Yêu cầu Khách Hàng rời khỏi Khu Vui Chơi mà không có trách nhiệm hoàn trả lại tiền Vé cho Khách Hàng. Đồng thời, Đầm Sen Nước có quyền không cho phép Khách Hàng đến Khu Vui Chơi các lần tiếp theo. Ngoài ra, Đầm Sen Nước có quyền không cho phép Khách Hàng đến các Khu Vui Chơi khác mà không phải hoàn trả lại tiền Vé mà Khách Hàng đã mua hoặc/và chịu bất kỳ trách nhiệm nào khác; hoặc/và

b. Yêu cầu Khách Hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Khu Vui Chơi và bên thứ ba liên quan khác (nếu có) và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

J. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

Tùy thuộc vào vấn đề phát sinh mà xác định cụ thể Bên có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp với Khách Hàng như sau:

a. Đầm Sen Nước có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tranh chấp với Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến việc truy cập, sử dụng Tài Khoản, đặt, mua, nhận Vé trên Kênh Bán Vé Đầm Sen Nước và các vấn đề liên quan đến giá trị sử dụng của Vé do Đầm Sen Nước trực tiếp cung cấp cho Khách Hàng.

b. Kênh Phân Phối Khác có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tranh chấp với Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến việc mua bán, giá trị sử dụng của Vé do Kênh Phân Phối Khác trực tiếp cung cấp cho Khách Hàng.

c. Đơn Vị Vận Hành có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ, sản phẩm ghi trên Vé, các vấn đề phát sinh khi Khách Hàng sử dụng Vé tại Khu Vui Chơi.

d. Khách Hàng có trách nhiệm trực tiếp giải quyết các vấn đề xung đột, tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại với các Khách Hàng khác (nếu có) phát sinh trong quá trình trước và trong khi tham quan, sử dụng Vé tại Khu Vui Chơi mà không phải do lỗi của Đơn Vị Vận Hành. Việc tham gia giải quyết của Đơn Vị Vận Hành (nếu có) nếu Đơn Vị Vận Hành thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc làm chứng, cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan phục vụ việc giải quyết tranh chấp.

e. Trường hợp Khách Hàng mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng, quầy hàng do các đối tác, bên thuê mặt bằng kinh doanh của Đơn Vị Vận Hành cung cấp trong Khu Vui Chơi thì việc mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc/và giải quyết các vấn đền liên quan sẽ theo quy định của từng cửa hàng, quầy hàng đó. Nếu có phát sinh tranh chấp, các đối tác, bên thuê mặt bằng kinh doanh là bên trực tiếp chịu trách nhiệm và giải quyết với Khách Hàng, Đơn Vị Vận Hành chỉ tham gia với tư cách là bên trung gian nhằm mục đích bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa các bên.

2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, Các Bên sẽ thương lượng để giải quyết trên cơ sở thiện chí, tôn trọng quyền, lợi ích của nhau. Nếu trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày một Bên nhận được văn bản của Bên còn lại yêu cầu thương lượng để giải quyết tranh chấp mà tranh chấp đó không được giải quyết hoặc không thể giải quyết được bởi Các Bên, thì một trong Các Bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

3. Trong thời gian giải quyết tranh chấp, ngoại trừ Các Bên có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp (tòa án, luật sư, …), Khách Hàng cam kết không cung cấp thông tin vụ việc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin vụ việc cho bên thứ ba khác dẫn đến gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Đầm Sen Nước, Đơn Vị Vận Hành hoặc/và Khu Vui Chơi thì Khách Hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan