Thông báo mời họp và Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐTN Năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 tại đây

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐTN Năm 2022 tại đây

Bài viết liên quan