Tài liệu họp DHDCDTN năm 2020

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

(quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

(quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

1. Chương trình Nghị Sự, tại đây
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, tại đây
3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị Quyết DHDCD năm 2019, tại đây
4. Báo cáo của Ban kiểm soát, tại đây
5. Báo cáo tài chính riêng, tại đây,
5.1. Báo cáo tài chính Hợp Nhất, tại đây
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Thực hiện nghị quyết ĐHĐCD năm 2019, tại đây
6.1. Các chỉ kế hoạch tài chính năm 2020, tại đây
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ năm 2019, tại đây
8. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho toàn thể CBNV công ty năm 2019, tại đây
9. Tờ trình đề nghị DHDCD chấp thuận cho HDQT chi tạm ứng khen thưởng cho CBNV công ty trước tết Nguyên Đán, tại đây
10. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2020, tại đây
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, tại đây
12. Thông báo đề cử Nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT NK IV ( 2018 – 2023), tại đây
12.1. Phiếu đề cử, tại đây
12.2. Phiếu ứng cử, tại đây
12.3. Sơ yếu lý lịch, tại đây 
13. Quy chế bầu cử, tại đây
14. Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử, tại đây
15. Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng viên bổ sung HDQT NK 2018 -2023, tại đây
16. Dự thảo – Biên Bản Kiểm Phiếu, bầu cử bổ sung thành viên HDQT, tại đây
17. Dự thảo – Nghị quyết ĐHDCD TN năm 2020, Lần 3, NK IV (2018 -2023), tại đây
18. Dự thảo – Biên bản DHDCD TN năm 2020, tại đây
19. Tờ trình giới thiệu danh sách ứng viên bổ sung HDQT CVN Đầm Sen nhiệm kỳ IV – (2018 – 2023), tại đây

Bài viết liên quan