Tờ trình Giới thiệu danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HDQT CT CP CVN Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Tờ trình Giới thiệu danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HDQT CT CP CVN Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023), tại đây
Bài viết liên quan