Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021

Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021

(Quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

1. Chương trình Nghị Sự, xem tại đây
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, xem tại đây
3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị Quyết DHDCD năm 2020, xem tại đây
4. Báo cáo của Ban kiểm soát, xem tại đây
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 gồm có:
   5.1. Báo cáo tài chính riêng, xem tại đây
   5.2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất, xem tại đây
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, xem tại đây
7. Kế hoạch chỉ tiêu cơ bản năm 2021 gồm có:
   7.1. Kế hoạch thứ 1, xem tại đây
   7.2. Kế hoạch thứ 2, xem tại đây
8. Tờ trình v/v đề nghị thành lập Quỹ dự phòng tiền lương cho CBNV hằng năm đối phó các tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh, xem tại đây
9. Tờ trình v/v điều chỉnh tiền lương cho CBNV + HĐQT năm 2020, xem tại đây
10. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ năm 2020, xem tại đây
11. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGĐ công ty năm 2020, xem tại đây
12. Tờ trình v/v danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, xem tại đây
13. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ, xem tại đây
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, xem tại đây

Bài viết liên quan