Thông báo DSN: về ngày đăng ký cuối cùng, chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 25%.

Bài viết liên quan