Tạm dừng hoạt động Công viên để lập phương án đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 trình sở Du Lịch TP HCM và các đơn vị chức năng có liên quan thẩm định thông qua

Bài viết liên quan