NQ HĐQT số 20 ngày 02/11/2023 V/v thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ PCT HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Anh

Bài viết liên quan