Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên lần 4 – nhiệm kỳ II (Năm 2008 – 2012)

Vào ngày 26 tháng 03 năm 2011, tại công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 100 cổ đông, đại diện cho 6.326.711 cổ phần, chiếm 74,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty  đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần 4 – nhiệm kỳ II (năm 2008 – 2012). 
        Xem chi tiết Nghị Quyết Đại Hội   Tại Đây

Bài viết liên quan