Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền mặt 20%

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2010. Xem nội dung chi tiết   Tại Đây

Bài viết liên quan