Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 & tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 126/2012/TB-SGDHCM ngày 22/02/2012 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (mã CK: DSN) như sau :

Bài viết liên quan