Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần 5 – nhiệm kỳ II (Năm 2008 – 2012)

Vào ngày 18 tháng 02 năm 2012, tại công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với sự tham dự của 198 cổ đông, đại diện cho 6.628.958 cổ phần, chiếm 78,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty  đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần 5 – nhiệm kỳ II (năm 2008 – 2012). 
        Xem chi tiết Nghị Quyết Đại Hội   Tại Đây .
        Một số hình ảnh của đại hội:

Bài viết liên quan