Thông báo thực hiện quyền chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt,

Hội đồng Quản trị CTCP Công viên nước Đầm Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022. Thời gian thanh toán: 15/12/2022

Tạm ứng cổ tức năm 2022 15%/ Cổ phiếu DSn

Bài viết liên quan