DSN: CBTT Báo Cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2020

DSN: CBTT Báo Cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2020, xem tại dây

Bài viết liên quan